Od leta 1992

Odvetnik DAMIJAN PAVLIN

Kontaktni podatki

Odvetnik Damijan Pavlin deluje od leta 1992.

Pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodnimi in upravnimi organi ter sestavlja pogodbe in ostale listine.

Telefon: (04) 281 39 00
Faks: (04) 281 39 07
E-pošta: odvetnik.pavlin@siol.net
Internet: www.odvetnik-pavlin.si

Uradne ure za stranke

 • ponedeljek: od 14.00 do 17.00 ure
  (po predhodnem telefonskem dogovoru)
 • Izven tega časa sprejme odvetnik stranko po predhodnem dogovoru

Naslov

Odvetnik
DAMIJAN PAVLIN
Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

VEČ

3

Zastopa pravne in fizične osebe tako domače kot tuje in nudi odvetniške storitve na različnih delovnih področjih:

 • sestavljanje vlog in listin ter odškodninskih zahtevkov
 • posveti, nasveti in mnenja
 • zastopanje v kazenskih in disciplinskih postopkih
 • zastopanje v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči
 • zastopanje v gospodarskih sporih, v sporih iz avtorskega prava, industrijske lastnine, nelojalne konkurence ipd.
 • zastopanje v sporih zaradi motenja posesti, služnostih,
 • stanovanjskih razmerij, ugotovitve ali izpodbijanja očetovstva,
 • preživnin
 • zastopanje v zapuščinskih postopkih, postopkih za razdružitev
 • in razdelitev solastnine
 • zastopanje v upravnih sporih ter postopkih pred kontrolnimi in inšpekcijskimi organ
 • zastopanje v postopku za registracijo gospodarskih družb in
 • samostojnega podjetnika
 • priprava splošnih aktov in statusne zadeve v zvezi z delovanjem
 • gospodarskih družb

Od leta 1992

Osebna izkaznica

Odvetnik
DAMIJAN PAVLIN
Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

Telefon: (04) 281 39 00
Faks: (04) 281 39 07
E-pošta: odvetnik.pavlin@siol.net
Internet: www.odvetnik-pavlin.si

DDV identifikacijska številka: SI38433052
Matična številka: 2340739
Transakcijski račun: 07000-0000240844
pri banki: Gorenjska banka d. d., Kranj

Odvetnik Damijan Pavlin deluje v skladu z Zakonom o odvetništvu, Kodeksom odvetniške poklicne etike , Odvetniško tarifo ter Kodeksom poklicne odvetniške etike CCBE – uradno priznana vseevropska strokovna organizacija odvetnikov, ki v okviru Evropske skupnosti združuje nacionalne organizacije.

Delovno področje

Odvetnik Damijan Pavlin zastopa pravne in fizične osebe tako domače kot tuje in nudi odvetniške storitve na različnih delovnih področjih

Delovno področje

Odvetnik Damijan Pavlin zastopa pravne in fizične osebe tako domače kot tuje in nudi odvetniške storitve na različnih delovnih področjih:

 • sestavljanje vlog in listin
 • mediacije in poravnave
 • posveti, nasveti in mnenja
 • zastopanje v kazenskih in disciplinskih postopkih ter drugih postopkih za varstvo pravic delavcev
 • zastopanje v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči

Zastopanje v pravdnih postopkih:

 • spori zaradi motenja posesti
 • spori zaradi služnosti
 • spori zaradi stanovanjskih razmerij
 • ugotovitve ali izpodbijanja očetovstva
 • spori za zakonito preživljanje
 • spori iz avtorskega prava, industrijske lastnine, nelojalne konkurence
 • in podobni spori

Zastopanje v nepravdnih postopkih:

 • zapuščinski postopek
 • postopek za razdružitev in razdelitev solastnine
 • postopek za določanje odškodnine in zakupnine
 • postopek za vračanje nezakonito odvzetega premoženja
 • postopek za sodno ureditev meje in določitev najemnika in dovolitev nujne poti
 • ustanavljanje služnosti
 • in drugi nepravdni postopki
 • zastopanje v izvršilnih in upravnih postopkih, v upravnih sporih ter postopkih pred kontrolnimi in inšpekcijskimi organ
 • zastopanje v postopkih zaradi prekrškov
 • zastopanje v postopku za registracijo gospodarskih družb in samostojnega podjetnika
 • priprava splošnih aktov in statusne zadeve
 • v zvezi z ustanavljanjem gospodarskih družb
 • ter njihovimi statusnimi spremembami in drugih splošnih aktov
 • zastopanje v postopku prisilne poravnave, stečajnem in likvidacijskem postopku
 • zastopanje v zemljiškoknjižnem postopku
 • uveljavljanje odškodninskih in drugih zahtevkov

Odvetnik Damijan Pavlin

Odvetnik Damijan Pavlin deluje od leta 1992. Pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih.

OD LETA 1992

Vizija

 • opravljanje odvetniških storitev z visoko stopnjo strokovnosti in ažurnosti,
 • stalno strokovno izobraževanje in vzgajanje mladih pravnikov,
 • ohranjanje tradicionalnih vrlin slovenskega odvetništva ,
 • stalen razvoj odvetniške pisarne

Pri delu upoštevam naslednje standarde dela:

 • visoka strokovnost odvetniškega dela,
 • zaupnost odnosa med odvetnikom in stranko,
 • ažurnost opravljanja odvetniških storitev,
 • stalnost delovanja na primerih,
 • tekoče obveščanje stranke o poteku primera,
 • korektnost odnosov do naših ter do nasprotnih strank,
 • obračunavanje storitev v skladu z odvetniško tarifo in dogovori,
 • etičnost delovanja vseh zaposlenih v skladu s Kodeksom odvetniške etike
Odvetnik Damijan Pavlin deluje v skladu z Zakonom o odvetništvu, Kodeksom odvetniške poklicne etike , Odvetniško tarifo ter Kodeksom poklicne odvetniške etike CCBE – uradno priznana vseevropska strokovna organizacija odvetnikov, ki v okviru Evropske skupnosti združuje nacionalne organizacije.

POVEZAVE

Kontakt

Odvetnik

Damijan Pavlin

TELEFON: (04) 281 39 00
FAKS: (04) 281 39 07
E-POŠTA: ODVETNIK.PAVLIN@SIOL.NET
INTERNET: WWW.ODVETNIK-PAVLIN.SI

URADNE URE ZA STRANKE

ponedeljek: od 14.00 do 17.00 ure
(po predhodnem telefonskem dogovoru)
Izven tega časa sprejme odvetnik stranko po predhodnem dogovoru

NASLOV

Odvetnik
DAMIJAN PAVLIN
Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

Kontakt

Email: odvetnik.pavlin@siol.net

Telefon: (04) 281 39 00

NASLOV: Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj

Uradne ure za stranke

 • ponedeljek: od 14.00 do 17.00 ure
  (po predhodnem telefonskem dogovoru)
 • Izven tega časa sprejme odvetnik stranko po predhodnem dogovoru